• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار، کسب و کار و فناوری های نوین

    معرفی کمیسیون نرم افزار، کسب و کار و فناوری های نوین

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان