• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار و نشر الکترونیک
    معرفی کمیسیون نرم افزار و نشر الکترونیک
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   •  
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان