• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه، اینترنت، انتقال اطلاعات و امنیت

    معرفی کمیسیون شبکه، اینترنت، انتقال اطلاعات و امنیت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان