•  
    تعاریف عمومی

    نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد.

    فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای ( اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

    واحد صنفی:هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (ب) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

    عضو صنف: دانش آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یاد شده در می‌آید.


    صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان در زمینه فن‌آوری اطلاعات می‌باشد، صنف رایانه‌ای نامیده می‌شود.

    شاکی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای در شواری انتظامی اعلام شکایت نماید.


    متشاکی: شخصی که از او در شورای انتظامی استان شکایت شده است.

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان